Gospodarka ściekowa

Przepompownie ścieków

Przedsiębiorstwo eksploatuje:

1. Przepompownie próżniowo-tłoczne – szt. 3

2. Przepompownie tłoczne sieciowe – szt. 32

3. Przepompownie przydomowe – szt. 16

Przepompownie próżniowo-tłoczne pracują w terenie równinnym zastępując konieczność budowy kilku zlewni grawitacyjnych.
Wszystkie przepompownie tłoczne są wyposażone w dwie pompy ściekowe pracujące w systemie naprzemiennym. Przepompownie są wyposażone w system kontroli ich pracy drogą radiową poprzez modemy lub poprzez sieć GSM.

Ponadto Przedsiębiorstwo posiada studzienki kanalizacyjne systemu „ROEDIGER” – szt. 580

Sieć kanalizacyjna, w miejscowościach Dębki, Karwieńskie Błota I i II, Parszczyce, Sławoszynko, wyposażona jest w system podciśnieniowy firmy ROEDIGER. Na terenie każdej posesji znajduje się studzienka kanalizacyjna podciśnieniowa. W momencie napełnienia się studzienki ściekami zawór podciśnieniowy otwiera się i następuje zassanie oraz zmieszanie ścieków z powietrzem i na zasadzie podciśnienia są one przemieszczane siecią kanalizacyjną do zbiornika przepompowni podciśnieniowej. Następnie tłoczone są do oczyszczalni.

Oczyszczalnia Żarnowiec

Grupowa oczyszczalnia ścieków w Żarnowcu jest eksploatowana od 2002r. Jest ona zlokalizowana na zachód od miejscowości Żarnowiec, na wschód od rzeki Piaśnicy i na północ od drogi Krokowa – Wierzchucino.
Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec obecnie oczyszczalnia ścieki z miejscowości: Brzyno, Białogóra, Dębki, Górczyn, Lubkowo, Odargowo, Prusewo, Wierzchucino, Żarnowiec, Słuchowo, Karlikowo, Lubocino, Sobieńczyce i Tyłowo oraz z zakładów produkcyjnych ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Żarnowiec.
Oczyszczalnia odbiera ścieki komunalne dopływające poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 6 000 m3/d.

Oczyszczalnia składa się z :
-Stacji zlewczej ścieków dowożonych
-Studni rozprężno – odgazowującej
-Stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków
-Kraty
-Piaskownika
-Komory rozdziału
-Reaktora biologicznego
-Komory predenitryfikacji osadu powrotnego
-Komory beztlenowej
-Komory denitryfikacji
-Komory nitryfikacji
-Hali dmuchaw
-Osadnika wtórnego
-Filtra żwirowo-roślinnego
-Komory rozdziału osadu
-Pompowni recyrkulacyjej
-Zbiornika osadu dowożonego
-Zagęszczacza osadu
-Zbiornika i pompowni PIX-u
-Układu odwadniającego
-Systemu automatyki i pomiarów

Oczyszczalnia w Żarnowcu jest zaprojektowana pod kątem usuwania biogenów metodą biologiczną opartą na metodzie osadu czynnego.
Odwodnienie osadu nadmiernego następuje na prasie taśmowej. Następnie osad jest mieszany z wapnem palonym CaO w celu chemicznej stabilizacji i higienizacji (zabicie chorobotwórczych bakterii i pasożytów zawartych w osadzie). Ostatecznie osad po higienizacji ma 30 – 40% s.m.
Osad ustabilizowany i poddany higienizacji po przeprowadzeniu stosownych badań, jest wykorzystywany rolniczo.

Oczyszczalnia Krokowa

Oczyszczalnia ścieków Krokowa zlokalizowana jest w Parszczycach, na północ od miejscowości Krokowa a na wschód od rzeki Karwianki, w gminie Krokowa.
Oczyszczalnia ścieków „KROKOWA” jest eksploatowana od 1994 roku.
Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe (głównie z gorzelni). Ścieki dopływają do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej i dowożone są taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia odbiera ścieki z następujących miejscowości:
– Goszczyno
– Jeldzino
– Karwieńskie Błota I
– Karwieńskie Błota II
– Krokowa
– Lisewo
– Łętowice
– Minkowice
– Parszczyce
– Sławoszyno
– Sławoszynko

Oczyszczalnię ścieków w Krokowej zmodernizowano w 2003 roku, w celu poprawienia efektywności oczyszczania ścieków surowych.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 655 m3/d. Nadmiar ścieków jest przerzucany do oczyszczalni ścieków w Kłaninie.

Oczyszczalnia składa się z:
– Punktu zlewnego ścieków surowych
– Przepompowni ścieków surowych
– Stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków
-Kraty
-Piaskownika
-Kraty awaryjnej
– Reaktorów biologicznych SBR – szt. 2
– Zbiornika retencyjnego
– Hali dmuchaw
– Zbiornika i pompowni PIX-u
– Poletek osadowych
– Systemu automatyki i pomiarów

Oczyszczalnia „KROKOWA” działa na zasadzie reaktorów SBR pracujących cyklicznie, w których zachodzą następujące po sobie biologiczne rozkłady związków organicznych za pomocą osadu czynnego.

Osady czynny przyrastający w reaktorze biologicznym jest odpowiednio, zależnie od potrzeb, odprowadzany z reaktora biologicznego.
Spust osadu odbywa się w momencie, gdy jest on maksymalnie zagęszczony w reaktorze w fazie dekantacji . Osad nadmierny przewożony jest wozem asenizacyjnym do oczyszczalni w Żarnowcu, gdzie jest poddawany stabilizacji tlenowej, mechanicznemu odwodnieniu i higinizacji wapnem.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Karwianka, która ma swoje ujście do Morza Bałtyckiego.

Oczyszczalnia Kłanino

Oczyszczalnia ścieków w Kłaninie położona jest około 350 m na północny-wschód od drogi Krokowa-Puck. Teren oczyszczalni oddalony jest o około 500-600 m od najbliższych budynków mieszkalnych znajdujących się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Wokół oczyszczalni występują grunty rolne oraz łąki.
Oczyszczalni ścieków w Kłaninie została wybudowana w latach 2005-2006.
Rozruch oczyszczalni ścieków nastąpił w 2006 roku i obejmował kolejno:
-rozruch mechaniczno-elektryczny w dniu 28.04.2006 r.
-rozruch hydrauliczny w dniach 04.05.-08.05.2006 r.
-rozruch technologiczny w dniu 09.05.2006 r.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 1 030 m3/d.

Oczyszczalni odbiera ścieki komunalne dopływające poprzez system kanalizacji sanitarnej z okolicznych miejscowości m.in.:
– Kłanino
– Parszkowo
– Połchówko
– Radoszewo
– Starzyno
– Starzyński Dwór
– Sulicice
– Świecino
– Werblinia

Oczyszczalnia składa się z :
– Stacji zlewczej ścieków dowożonych
– Przepompowni wewnętrznej
– Stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków
– Kraty
– Piaskownika
– Komory rozdziału
– Stanowiska dmuchaw
– Stanowisko dozowania PIX-u
– Reaktora biologicznego
– Komory predenitryfikacji osadu powrotnego
– Komory beztlenowej
– Komory denitryfikacji
– Komory nitryfikacji
– Osadnika wtórnego
– Stacji filtracji odpływu z pompownią ścieków oczyszczonych
– Komory pomiarowej
– Studni awaryjnego zrzutu ścieków
– Pompowni części pływających
– Zbiornika osadu
– Stacji odwadniania i higienizacji osadu
– Systemu automatyki i pomiarów

Osad czynny przyrastający w reaktorze biologicznym jest odpowiednio, zależnie od potrzeb, odprowadzany z reaktora biologicznego jako osad recyrkulowany. Zbiornik osadu jest zagęszczaczem grawitacyjnym. Odwodnienie osadów następuje na prasie taśmowej zamontowanej w budynku technicznym. Następnie osad jest mieszany z wapnem palonym CaO (dawka CaO zależnie od uwodnienia osadu) w celu chemicznej stabilizacji i higienizacji. Ostatecznie osad transportowany jest przenośnikiem ślimakowym na przyczepę i składowany na placu składowania osadu na terenie oczyszczalni. Osad po przeprowadzeniu stosownych badań jest wykorzystywany rolniczo do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia, produkcji pasz lub produkcji kompostu.