Dokumenty do pobrania

Informacja w sprawie zasad wydawania warunków technicznych i dokonywania uzgodnień dokumentacji technicznej.

1. Warunki techniczne.
2. Uzgodnienia dokumentacji.

1. Warunki techniczne przyłączenia

Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wydawane są na podstawie pisemnego wniosku-zlecenia składanego w siedzibie Spółki.
Zlecenie wydania warunków technicznych powinno zawierać:
1. Wypełnione i podpisane zlecenie, z podaniem niezbędnych danych.
2. Aktualną kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej.
3. Oświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Za wydanie warunków technicznych przedsiębiorstwo pobiera opłaty.

Warunki techniczne określają:
1. Punkt i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Wymagania Spółki w zakresie technicznych rozwiązań wykonania: przyłączy, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego.
4. Potrzebę zgłaszania rozpoczęcia robot i dokonanie ich odbioru.

Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warunki techniczne ważne są przez okres 2-ch lat od dnia ich wydania.

Wszelkie zmiany w zakresie, o których mowa powyżej wymagają wydania nowych warunków technicznych przyłączenia lub zmiany dotychczasowych.

2. Uzgodnienia dokumentacji

Na podstawie wydanych warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, która uzgadniana jest w Spółce.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczy:

1. Zgodności opracowanej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi.
2. Zgodności zawartych w niej rozwiązań projektowych z wymaganiami Spółki, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest ważne przez okres 2 lat od dnia uzgodnienia.

Przedłużenie ważności warunków technicznych i inne uzgodnienia

Przedłużenie ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień projektów odbywa się w trybie ich wydania zgodnie z pkt. 1 i 2.

Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego

Wniosek o wydanie warunków technicznych dostaw wody dla celów bytowych i odprowadzania ścieków

Wniosek o wykonanie prac ziemnych